On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Кодекс за лоялна рекламна практика приет от Асоциацията на рекламните агенции – България,
съвместно с Международната рекламна асоциация (International Advertising Association)

 
Обсег на кодекса
Кодексът се прилага за всяка реклама, целяща популяризирането на всяка форма на стока или услуга.
Кодексът установява стандарти за етично поведение, които трябва да се спазват от всички занимаващи се с реклама – рекламодатели, рекламни агенции или медии, и да се прилага в рамките на действащото законодателство.

Тълкуване

Кодексът трябва да бъде прилаган по форма и по същество (по тълкувание и буквално).
Поради различните характеристики на разнообразните медии (преса, телевизия, радио и други електронни медии, външна реклама, филми, директен мeйлинг, интернет и онлайн услуги, и др.) реклама, приемлива за един носител, не е задължително да бъде подходяща и за друг. По тази причина рекламите трябва да бъдат преценявани по вероятния им ефект върху потребителите според използваната медия.

Кодексът се прилага върху цялото съдържание на дадена реклама, включващо всички думи и цифри (казани или написани), визуални представяния, музика и звукови ефекти.

Определения

За целта на този кодекс:
  Понятието реклама е взето в най-широкия му смисъл и означава всяка форма на реклама на стока или услуга независимо от използваната медия/ носител.
  Понятието продукт се отнася до всякакви стоки и услуги.
  Понятието потребител се отнася до всеки човек, към когото е адресирана рекламата или до когото потенциално би достигнала рекламата, независимо дали е краен потребител, търговец или потребител.
Член 1. Основни принципи
Всяка реклама трябва да е съобразена със закона, благоприлична, почтена и правдива.
Всяка реклама трябва да е съобразена с чувство за социална отговорност и да се съобразява с принципите на лоялна конкуренция, приети в търговските отношения.
Нито една реклама не трябва да нарушава публичното доверие в рекламата.

Член 2. Благоприличие
Рекламата не трябва да съдържа твърдения или визуални изображения, които да нарушават добрите нрави според текущо приетите норми.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред