On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Вместо заключение

 
Публикуването на изданието „Добра практика за отговорни търговски комуникации. Европейският проект за обществена отговорност – приоритет на саморегулацията в пивоварната индустрия” стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Настоящият наръчник е част от дейностите по проекта на Съюза на пивоварите в България „Изграждане и укрепване на браншовия капацитет за саморегулацията в търговските комуникации” по ОПАК. Съставителите на изданието се надяват да са изпълнили амбициозната си задача да представят и популяризират постиженията на саморегулацията на търговските комуникации като добра практика, която успешно се прилага на европейско, национално, браншово и корпоративно ниво.
Събраните публикации са плод на ентусиазма, подкрепата и колективния труд на членовете на Управителния съвет и на Съвета за саморегулация на Съюза на пивоварите, Секретариата на сдружението и екипа на проекта, съмишлениците ни от Асоциацията на рекламните агенции – България и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори.
В събирането на необходимата информация за подготовката на изданието са използвани много и различни материали, данни, собствени проучвания и документи на съюза. Съставителите на изданието дължат специална благодарност за особения принос и заслуга на колегите от представителната за пивоварната индустрия организация „Пивоварите на Европа” и на „Европейски алианс за рекламни стандарти” – гласът на саморегулацията в Европа.
Списък на основните проучени и обработени материали и издания
Българско законодателство

1. Закон за защита на потребителите, 2005 г.
2. Закон за защита на конкуренцията, 1998 г.
3. Закон за радиото и телевизията, 1998 г.
4. Закон за здравето, 2005 г.
5. Закон за храните, 1999 г.
6. Закон за банките, 1997 г.
7. Закон за виното и спиртните напитки, 1999 г.
8. Закон за електронните съобщения, 2007 г.
9. Закон за туризма, 2002
10. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, 2007 г.
11. Закон за потребителския кредит, 2006 г.
12. Закон за тютюна и тютюневите изделия, 1999 г.
13. Закон за хазарта, 1999 г.
14. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, 2000 г.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред