On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

За оперативна програма „Административен капацитет”

 
Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на институционалния и административния капацитет и е средство за постигане целите на:
• Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.
• Актуализираната Лисабонска стратегия, 2005 г.
• Националната програма за реформи, 2006 – 2009 г.
• Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.
В унисон с целите и политиките на описаните стратегически документи ОПАК ще подкрепя изграждането на модерна държавна администрация. Ясната нормативна база, въвеждането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за създаване на ефективна, “с лице към хората” и ориентирана към потребителите на административни услуги администрация. Същите резултати ще бъдат търсени и от гледна точка на дейността на съдебната система и структурите на гражданското общество, тъй като тяхното оптимизиране и повишена ефективност е задължителна предпоставка за доброто функциониране на държавата като цяло и постигане на икономически растеж.

Стратегическата цел на ОПАК е:
• Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
• Повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.
Изпълнението на ОПАК ще подпомогне българската администрация, която съзнава своята мисия за подпомагане развитието на модерно и благоденстващо общество като поставя акцент върху компетентността и качеството на дейността си.
За повишаване на икономическото развитие е необходима също така надеждна и ефективна съдебна власт. Затова по Опак ще се финансират дейности за пълна отчетност и независимост на съдебната система от влиянието и контрола на изпълнителната и законодателната власт.
С цел постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики ОПАК ще подкрепи също и развитието на капацитета на структурите на гражданското общество (СГО) за включването им в процесите на координация и консултация с администрацията. По този начин ще се постигне и осъществяване на активен мониторинг върху дейността й.
Като се имат предвид потребностите на тези три обобщени целеви групи, специфичните цели на Оперативната програма са:
• Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система.
• Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията
на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите
на гражданското общество.
• Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред