On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Терминологичен речник на най-често използваните понятия в саморегулацията

 
  Ad alert – алармен сигнал
Съобщение, пуснато от организация за саморегулация, за да привлече вниманието на индустрията, потребителските организации и държавните власти към доказателства за неетична, подвеждаща или измамна дейност от рекламодател, който не може да бъде локализиран.
  Advertisement/advert/ad – реклама
Всяко форма на маркетингова комуникация, извършвана чрез медиите, обикновено срещу заплащане или друга насрещна престрация.
  Advertising industry – рекламна индустрия
Рекламодатели, рекламни агенции и медии и/или професионални организации, представляващи техните интереси на национално, европейско или глобално ниво.
  Alternative dispute resolution – алтернативно разрешаване на спорове
Методи, използвани за извънсъдебно разрешаване на спорове, включващи преговори, помирителни процедури, медиация и различни форми на арбитраж.
  Awareness campaign – кампания за повишаване на информираността
Рекламна или промоционална кампания, обикновено организирана от организация за саморегулация за повишаване информираността относно системата на саморегулация сред потребителите и/или индустрията.
  Better regulation – по-добра регулация
Инициатива на Европейската комисия за опростяване и усъвършенстване на регулаторната среда в Европейския съюз (ЕС) като част от цялостната стратегия за възстановяване на икономическия растеж и създаване на повече работни места. Известна също като по-добро нормотворчество.
  Burden of proof – тежест на доказателството
Отговорността за доказване на оспорван иск или твърдение. При саморегулацията в рекламната дейност тежестта на доказателството се изисква от рекламодателя.
  Code (of practice) – кодекс (на професионална практика)
Набор от правила относно съдържанието на рекламите.
  Code-making body – орган, изготвящ кодекса
Орган на организация за саморегулация, който отговаря за съставянето и актуализирането на кодекса. Обикновено този орган се състои от представители на индустрията.
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред