On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Вместо предговор

 
„Необходим е по-внимателен анализ на подходящия регулаторен подход, по-специално за да се установи дали за съответния сектор или проблем трябва да бъде предпочетено законодателство, или алтернативи като съвместно регулиране или саморегулиране. Освен това опитът показва, че както инструментите за съвместно регулиране, така и тези за саморегулиране, прилагани в съответствие с различните правни традиции на държавите членки, могат да играят важна роля в осигуряването на високо ниво на защита на потребителите. Мерките, насочени към постигането на целите в обществен интерес в нововъзникващия сектор на аудио-визуалните медийни услуги, са по-ефективни, ако се предприемат с активната подкрепа на самите доставчици на тези услуги.
По този начин саморегулирането представлява вид доброволна инициатива, която способства за приемането на общи указания от и за икономическите оператори, социалните партньори, неправителствените организации или асоциации. Държавите членки в съответствие с различните си правни традиции следва да отчетат допълващата роля, която ефективното саморегулиране може да играе по отношение на законодателни и съдебни и/или административни механизми и неговия полезен принос към постигането на целите на настоящата директива. Въпреки че, докато саморегулирането може да бъде допълващ метод за изпълнение на определени разпоредби от настоящата директива, то не следва да замества задълженията на националния законодател.
Съвместното регулиране осигурява най-малкото правна връзка между саморегулирането и националния законодател в съответствие с правните традиции на държавите членки. Съвместното регулиране следва да позволява възможността за намеса на държавата в случай, че неговите цели не са постигнати. Без да засяга формалните задължения на държавите членки по отношение на транспонирането, настоящата директива насърчава използването на съвместно регулиране и саморегулиране. Това не следва да задължава държавите членки да създадат режим на съвместно и/или саморегулиране, нито да пречи или застрашава съществуващите такива инициативи, които вече са въведени в държавите членки и действат ефективно.”
Директива 2007/65/ЕО за аудио-визуалните медийни услуги
 
„Европейската комисия работи за насърчаване на по-добри правила за реклама и маркетинг, които отговарят на критериите на Европейския алианс за рекламни стандарти във всички държави членки. Държавите членки следва да поощряват механизмите за съвместно и/или саморегулиране на национално ниво, които срещат одобрението на заинтересованите страни. Комисията би приветствала по-нататъшни инициативи от водещи компании, насочени към тази цел.
Успешното саморегулиране се дължи на създадените системи за наблюдение на развитието и спазването на одобрени кодекси. Понастоящем капацитетът за осъществяване на тази цел е различен в отделните държави от Европейския съюз (ЕС). Следователно съществува необходимост от засилване на системите за саморегулиране в отделните държави членки и от целевото им ориентиране към модела за най-добри практики на комисията.“
Из „Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването”
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред