On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Нормативна регулация на потребителската политика. Предизвикателството “саморегулация”

 

Стратегия на ЕС за политиката за защита на потребителите

Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването

Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно стратегия на Европейския съюз за оказване на подкрепа на държавите-членки за намаляване на вредата от алкохола

Директива на Европейския парламент относно координиране на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членким отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

 
Българско и европейско законодателство за защита на потребителите
В действащата българска нормативна уредба рекламата и други видове търговски (маркетингови) комуникации са предмет на специални разпоредби, регулирани чрез законови записи в следните актове:
Закон за защита на потребителите, 2005 г. Закон за защита на конкуренцията, 1998 г. Закон за радиото и телевизията, 1998 г. Закон за здравето, 2005 г. Закон за храните, 1999 г. Закон за банките, 1997 г. Закон за виното и спиртните напитки, 1999 г. Закон за електронните съобщения, 2007 г. Закон за туризма, 2002 г. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, 2007 г. Закон за потребителския кредит, 2006 г. Закон за тютюна и тютюневите изделия, 1999 г. Закон за хазарта, 1999 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, 2000 г.
Компетентни органи по прилагането на посочените закони и подзаконовата уредба към тях в защита на потребителите саКомисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и ресорните органи на съответната държавна и общинска администрация.
През 2007 г. Законът за защита на потребителитее изменен и допълнен с текстове, съобразно регламентите на ЕС за обща политика в тази сфера (ДВ, бр. 64, в сила от 8.09.2007 г.). Част от приетите нови правила, регламентиращи рекламата и другите маркетингови комуникации, са директно транспонирани в закона от общото за страните – членки на Европейския съюз, законодателство, релевантно на следните нормативни актове на общността:
Директива 2002/65/ЕО относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО
Директива 2001/95/ЕО  относно общата безопасност на продуктите
Директива 2000/31/ЕО за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар
Директива 1999/42/ЕО относно създаването на механизъм за признаване на придобита квалификация във връзка с професионалните дейности в приложното поле на директивите за либерализация и преходни мерки и относно допълването на общата система за признаване на придобита квалификация
Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
Директива 98/27/ЕО относно съдебни разпореждания във връзка със защитата на интересите на потребителите
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред