On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Правилник
за прилагане Кодекса за отговорна търговска комуникация и
етични стандарти в пивоварната индустрия в България

 
ГЛАВА 1
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. С Правилника се уреждат механизмите, условията и реда за контрола върху прилагането на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти (Кодекса), приет от членовете на Съюза на пивоварите (СПБ или Съюза) на 01.02.2005 г.

Чл.2. (1) Този Правилник се приема на основание на Кодекса, Устава, Решенията на Общото събрание и на Управителния съвет на СПБ с единодушие на всички производители на пиво, членове на Съюза.
(2) Прилагането на Правилника е задължително за всички производители на пиво, членове на СПБ, както и за присъединилите се към Кодекса външни организации.

Чл.3. Настоящият Правилник е публичен и с оглед по-широко използване на механизмите му сред потребителите и другите участници в процеса на търговска комуникация, неговото разпространяване се насърчава от СПБ.

Чл.4.(1) СПБ, чрез Съвета за Саморегулация обединява и дефинира политиката на пивоварната индустрия в областта на отговорната търговска комуникация и етични стандарти на пивоварните дружества в България, членове на Съюза и на присъединилите се към Кодекса външни организации.

(2) СПБ отговаря за осигуряването на финансови и други ресурси за прилагането на Правилника, както и всяка инициатива в областта на отговорната корпоративна и търговска комуникация.
 
ГЛАВА 2
СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ
 
Чл.5. Съветът за саморегулация на СПБ (Съветът) е създаден с решение от 12.01.2005 г. на Общото събрание на СПБ.

Чл.6 (1) Съветът е създаден със следните цели:
1. да провежда цялостната политика и дейност на СПБ в областта на саморегулаторната система за отговорна търговска комуникация на производителите на пиво- реклама, маркетинг, мърчандайзинг и организиране на събития (Саморегулация);
2. защитава и утвърждава интересите и вижданията на СПБ в областта на Саморегулацията;
3. да следи за спазването на правилата и принципите на Кодекса за отговорна търговска комуникация и етични стандарти на ниво членове на СПБ;
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред