On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 
4. да проучва и предлага на СПБ нови насоки в политиката на Саморегулацията, като се съобразява с постиженията, насоките и развитието в тази сфера, постигнати от утвърдени асоциации като “The Brewers of Europe” ;
1.1. да популяризира философията, духа, добрите практики и преимуществата на саморегулаторните механизми на търговските комуникации.
(2) За постигане на целите си Съветът:
1. прилага съществуващите механизми, извършва мониторинг върху тяхното прилагане и предлага въвеждане на нови инициативи, гарантиращи провеждането на политиката на СПБ в областта на Саморегулацията;
2. популяризира тази политика на СПБ пред средствата за масова информация и обществото, включително като организира, препоръчва и съдейства за обучението и квалификацията на специалисти от бранша, на представители на рекламни агенции, медии и др. лица в прилагането на стандартите на Саморегулацията;
3. съдейства и консултира заинтересовани лица и институции по инициативи за създаване на правна уредба за саморегулаторни механизми и органи на саморегулация, както и организира такива инициативи на ниво неправителствен сектор;
4. участва в проекти с безвъзмездно финансиране на неправителствения сектор, с цел финансово подпомагане на инициативите на Съвета за саморегулация;
5. съдейства на СПБ в случаи на умишлено злепоставяне или опити за уронване доброто име на индустрията или др. действия за причиняване на вреди. Съветът предприема незабавни действия, спрямо обществеността и съответните институции, за защита интересите на бранша.

Чл.7. (1) Съветът се състои от главния секретар на СПБ и представители на пивоварните дружества, членуващи в СПБ и подписали Кодекса.
(2) Асоциираните членове на СПБ имат право да присъстват на заседанията на Съвета с право на съвещателен глас.
(3) Управляващите съответните пивоварни дружества - членове на СПБ, определят конкретните представители в Съвета, като изпращат писмено уведомление с името на представителя до Председателя на УС на СПБ. Мандатът на членовете на Съвета е до изричното им оттегляне от оторизиралите ги лица или до прекратяване на членството на съответното дружество в СПБ.

Чл.8. Членовете на Съвета не получават възнаграждение за участието си в Съвета.

Чл.9. (1) За Председател на Съвета се определя Главният секретар на СПБ.
(2) В случай, че няма назначен Главен секретар на СПБ, функцията на Председател ще се упражнява от Председателя на УС на СПБ до назначаването на Главен секретар.
(3) Председателят на Съвета:
а) има представителни и оперативни функции;
б) определя дневния ред, свиква и осигурява административната поддръжка за дейността и провеждането на Съвета;
в) удостоверява с подписа си вярността на съдържанието на всички документи и актове на Съвета;
г) осигурява разпространението на информация, протоколи, решения и всякакви други документи, свързани с дейността на Съвета;
Прочети още ...
 
Назад   Напред