On-line библиотека за добра практика в търговските комуникации

 
  Оперативна програма Административен капацитет  
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,
cъфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

 

Саморегулация на пивоварната индустрия в Европа

Разработване на саморегулаторна система на пивоварните асоциации на национално ниво

 
Националните кодекси и оперативни стандарти за прилагане на най-добри практики за саморегулация на браншовите саморегулаторни организации на производителите на бира са изготвени съобразно насоките и препоръките на „Пивоварите на Европа” (The Brewers of Europe) – гласа на пивоварната индустрия на европейските страни. Представителната организация на производителите на бира включва националните асоциации на пивопроизводителите от всички страни на ЕС, Швейцария, Турция и Норвегия.
Указанията за саморегулаторна практика, одобрени от европейската пивоварна индустрия, са предназначени да служат като общи стандарти за цяла Европа. Те не целят да заменят съществуващите национални саморегулационни системи или да бъдат ограничени само до пивоварите, а да се включат в националните системи за страните, където има такива, или да ги допълнят, където е необходимо. В случай, че не съществуват национални саморегулаторни системи или саморегулаторна система, покриваща целия отрасъл на алкохолните напитки, тези указания предоставят елемент на съгласуване, за да се даде възможност на пивоварната индустрия сама да се регулира.
През последните години обаче европейските институции, по-специално Европейската комисия* и Световната здравна организация, изразяват притеснения, че търговските комуникации и по-конкретно рекламите на алкохолни напитки могат да стимулират потребителите и най-вече младите хора към прекомерна употреба на алкохол. Индустрията е изправена пред предизвикателството да докаже, че саморегулацията може и работи ефективно, за да защити младите хора, особено в светлината на препоръките на Съвета за употреба на алкохол от деца и подрастващи**.
„Пивоварите на Европа” признават нуждата от отговорност във всички търговски комуникации – реклама, спонсорство и промоциране. За целта организацията разработва указания, насоки, пътна карта за отговорни търговски комуникации 2007/2008 г. и 7 нови оперативни стандарта за усъвършенстване на съществуващите саморегулаторни системи в пивоварния сектор, с които се предоставят практически съвети на производителите на бира и техните асоциации, за да бъдат търговските им комуникации правилно урегулирани. Специално внимание се обръща на посланията за умерената консумация на пиво като част от съвременния здравословен начин на живот, за превенцията към деца и подрастващи, за отговорното шофиране, други потенциални рискови дейности, медицински аспекти, представяне на алкохолното съдържание, асоциалното поведение, алюзиите със социален, спортен или сексуален успех и пр.
За да поддържа доверието на потребителите, пивоварната индустрия има интерес да осигури подходящо регулиране на търговските си комуникации, така че те да са законни, почтени, честни и достоверни. Саморегулацията показва ангажимента на индустрията да се държи отговорно, като активно поддържа най-високите етични стандарти в търговските комуникации, за да защити интересите на потребителите. Тази важна отговорност се споделя от цялата комуникационна верига, включително рекламната индустрия, медиите, хотелско-ресторантьорския сектор, дистрибуторите и търговците на дребно.
* „Призовавам индустрията на всички равнища – били те производители, рекламодатели или търговци на дребно (...) да демонстрират своята ангажираност към отговорно промотиране на алкохол. Топката сега е във вашето игрище” – комисар Дейвид Бирн („Публично здраве и защита на потребителите”), Стокхолм, 2001; Брюксел, 2002.
** http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_161/l_16120010616en00380041.pdf
 
Прочети още ...
 
Назад   Напред